Mielenterveys osaksi yhteiskunnallista päätöksentekoa

Suomen Mielenterveysseura vastasi vuosina 2013–2016 toteutetusta Euroopan komission ja jäsenmaiden mielenterveyden yhteistoimen (”Joint Action on Mental Health and Well-being”) osahankkeesta. Mielenterveys kaikissa politiikoissa (Mental Health in All Policies) osahanke kartoitti ja analysoi työkaluja ja käytäntöjä mielenterveysasian viemiseksi osaksi yhteiskunnallista päätöksentekoa.

Sosiaali- ja terveysministerit päättivät EU:n neuvoston kokouksessa kesäkuussa 2011 mielenterveyttä ja henkistä hyvinvointia koskevan komission ja jäsenmaiden yhteisen toiminnan käynnistämisestä. Lue EU-päätös asiasta

Sosiaali- ja terveysministeriö valtuutti Suomen Mielenterveysseuran edustamaan Suomea yhteistoimen osahankkeessa, jossa Mielenterveysseuran johdolla EU:ssa kartoitettiin, arvioitiin ja levitettiin hyviä käytäntöjä eri yhteiskuntasektoreiden osallistamiseksi mielenterveystyöhön.

Hanke alkoi vuonna 2013 kyselyllä EU:n jäsenvaltioihin, jonka tavoitteena oli saada yleiskuva mielenterveyden kysymysten huomioinnista päätöksentekoprosesseissa muilla kuin terveyssektorilla. Tämän eri hallinnon tasoille (paikallinen, alueellinen ja kansallinen) ja aloille (työ-, koulutus-, ympäristö- tai oikeusviranomaiset) suunnatun tietojenkeruun myötä osahankkeen kumppanit kokosivat kuvauksia erilaisista käytännöistä. Hyvä käytäntö voi olla esimerkiksi useamman sektorin välisen yhteistyön työryhmä aluehallinnossa, jossa päätöksenteon vaikutuksia mielenterveyteen ja hyvinvointiin tarkastellaan säännöllisesti. Tai se voi olla sektorien välisenä yhteistyönä toteutettu varhainen tuki lapsille ja heidän vanhemmilleen mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Myös yhteiskunnallisten päätösten mielenterveysvaikutusten arviointiin liittyviä hyviä käytäntöjä halutaan edistää. Suomesta on esillä esimerkiksi kuntien sähköinen hyvinvointikertomus.

Kuvattujen käytäntöjen pohjalta tehtiin laaja Mielenterveys kaikissa politiikoissa – raportti, mikä julkaistiin vuoden 2015 lopussa. Raportissa esitellään tämän osahankkeen rakenteelliset ja sektorien välisen yhteistyön koordinoinnin suositukset. Vuonna 2015 keskityttiin myös kootun tiedon ja hyvien käytäntöjen levittämiseen Euroopan maihin, esimerkiksi kutsumalla sidosryhmiä Helsingissä järjestettyyn konferenssiin. Lue konferenssin loppupäätelmät. Hyviä käytäntöjä vahvistavaa toimintaa on myös pilotoitu kahdessa osahankkeen kumppanimaassa (Liettua ja Romania). Tutustu yhteistoimeen tarkemmin Joint Action verkkosivuilla, mistä löytyy myös yhteistoimen eri osahankkeiden suositusten pohjalta tuotettu Euroopan mielenterveyden ja hyvinvoinnin toimintakehys (European Action Framework on Mental Health and Wellbeing), mikä julkaistiin yhteistoimen loppukonferenssissa Brysselissä 21.-22.1.2016.

Mielenterveysseuran kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck toimi yhteistoimen Mielenterveys kaikissa politiikoissa osahankkeen johtajana.

Mielenterveysseuran johtamassa osahankkeessa oli mukana kumppaneita Islannista, Norjasta, Portugalista, Englannista ja Skotlannista. Yhteistyökumppaneina toimivat European Social Network (ESN), Mental Health Europe (MHE), Itävallan terveysministeriö sekä viranomaisia Liettuasta, Romaniasta ja Tanskasta.

Mielenterveys kaikissa politiikoissa työpaketti on julkaissut suositukset neljälle eri yhteiskunnan päätöksentekoalueelle:

 

Julkaisuja ja dokumentteja liittyen mielenterveys kaikissa politiikoissa -hankkeeseen

GLOSSARY

Uutiskirjeet:

Yhteystiedot

Kristian Wahlbeck
Kehitysjohtaja

+358 400 659 101Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki