Toimiva lapsi & perhe -työ

Lapset puheeksi -menetelmä. (Kesto 6:41)

Toimiva lapsi & perhe -työssä  kehitetään, tutkitaan ja juurrutetaan lasten hyvinvointia tukevia ja ongelmia ehkäiseviä työkäytäntöjä sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erityispalveluihin sekä kasvatus- ja sivistystoimiin. Työtä tehdään yhdessä kuntien kanssa. Palvelut ulottuvat yli sektorirajojen.

Menetelmiä, koulutusta ja konsultaatiota

Toimiva lapsi & perhe -työhön kuuluu työmenetelmiä, koulutuskokonaisuuksia ja konsultaatiota sekä Suomen kattava menetelmäkouluttajien verkosto.

Päämääränä on lapsen arjen tukeminen

Toimiva lapsi & perhe -työn päämääränä on tukea lapsen hyvää kehitystä ja ehkäistä yli sukupolvien siirtyviä ongelmia. Työtä tehdään tilanteissa, joissa vanhemmuuden voimavaroja verottaa jokin iso tekijä perheen arjessa, esimerkiksi vanhemman vakava fyysinen sairaus, mielenterveys- tai päihdeongelma, vankeus tai lapsen käyttäytymiseen tai tunne-elämään liittyvät vaikeudet.

Työssä rakennetaan lasten hyvinvointia tukevia ja ongelmia ehkäiseviä palvelurakenteita yhdessä eri organisaatioiden kanssa. Valtakunnallisen kouluttaja- ja toimijaverkoston kanssa kehitetään ja juurrutetaan lapsikeskeistä työtä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erityispalveluihin, kasvatus- ja sivistystoimiin, työvoimahallintoon sekä rikosseuraamustyöhön yhdessä organisaatioiden kanssa. Työ tapahtuu konsultoimalla organisaatioiden strategiatyössä ja hallinto- ja vastuujärjestelmän kysymyksissä sekä toteuttamalla menetelmäkoulutuksia ja tukemalla väestölle tiedottamisessa. Kehittämisohjelmia arvioidaan tutkimuksellisin menetelmin.

Menetelmät

Toimiva lapsi & perhe -menetelmät on tarkoitettu lapsen hyvinvoinnin kannalta keskeisten tekijöiden kartoittamiseen ja vahvistamiseen, lapsen kehityksen tukemiseen ja ongelmien ehkäisemiseen erityisesti silloin, kun vanhemmilla on vaikeuksia.

Menetelmien käyttö

Menetelmiä käytetään kunnissa, järjestöissä, seurakunnissa ja yksityisellä sektorilla lasten ja aikuisten psykososiaalisen työn palveluissa, kuten

 • sosiaali- ja terveydenhuollossa
 • työvoimahallinnossa
 • sivistys- ja kasvatustoimessa
 • rikosseuraamustyössä
 • opetusta järjestävissä organisaatioissa.

Menetelmät

Toimiva lapsi ja perhe -menetelmiä ovat:

Vertti-ryhmätoiminta on vanhemmuutta ja lapsen kehitystä tukeva työmenetelmä lapsille ja heidän  mielialahäiriötä sairastaville vanhemmilleen. Toiminnan päämääränä on perheessä lisätä jaettua ymmärrystä ja avointa vuorovaikutusta sekä vahvistaa arjessa muita lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä. Vertti- toimintaa voidaan toteuttaa joko 10 ryhmätapaamisen työskentelynä tai perhekurssina. Keskeistä Vertti- toiminnassa on lasten ja vanhempien yhdessä osallistuminen, sekä lasten ja vanhempien ryhmien yhteiset tapaamiset.

Toimintaa voidaan soveltaa myös tukemaan perheitä muissa perheen arjessa vaikuttavissa tilanteissa esim. silloin, kun vanhempaa askarruttaa oma päihteiden käyttönsä.

Vertti- ryhmätoiminta on kehitetty Finfami Uusimaa ry:n Lapsi omaisena –projektissa.

Lisätietoa bitta.soderblom@kolumbus.fi.

Työ on käynnistynyt vuonna 2001

Toimiva lapsi & perhe -menetelmät, -koulutuskokonaisuudet ja -konsultaatio on kehitetty osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Toimiva lapsi & perhe -hanketta. Toimiva lapsi & perhe -hanke on käynnistynyt vuonna 2001.

Koulutukset

Toimiva lapsi & perhe -työ pitää sisällään maan laajuisen menetelmäkouluttajaverkoston. Verkostoon kuuluvat kouluttajat toteuttavat Toimiva lapsi & perhe -koulutuskokonaisuuksia (Laaja Tl&p -koulutus, Lapset Puheeksi -Neuvonpito -koulutus (LpNp), Vertti -koulutus).  Koulutuksista kiinnostuneet voivat olla yhteydessä menetelmäkouluttajiin.
Menetelmäkouluttajat

Ajankohtaiset koulutukset

Laaja Toimiva lapsi & perhe -koulutus

 • koulutuksista laajin vaihtoehto
 • kesto 2 lukukautta
 • yhteensä 12 koulutuspäivää
 • antaa pätevyyden toteuttaa itsenäisesti Lapset puheeksi -perheinterventiota, -keskustelua ja -neuvonpitoa
 • osallistuja voi halutessaan pätevöityä Lapset puheeksi -kouluttajaksi järjestämällä koulutuksen aikana Lapset puheeksi -keskustelun koulutuksen (2 koulutuspäivää) ja tekemällä siitä kirjallisen työn

Lapset puheeksi -koulutus (Lp-koulutus)

 • yhteensä 2 koulutuspäivää
 • antaa valmiudet toteuttaa itsenäisesti Lapset puheeksi -keskustelua
 • antaa perustiedot Lapset puheeksi -neuvonpidon toteuttamisesta

Lapset puheeksi -keskustelu ja -neuvonpito -koulutus (LpNp-koulutus)

 • yhteensä 3 koulutuspäivää
 • päivien aikana osallistuja saa valmiudet toteuttaa itsenäisesti Lapset puheeksi -keskustelua ja -neuvonpitoa

Toimiva lapsi & perhe -kouluttajakoulutus

 • koulutukseen voivat hakea Toimiva lapsi & perhe -koulutuksen hyväksytysti suorittaneet
 • kesto 1 lukukausi
 • yhteensä 6 koulutuspäivää

Lapset puheeksi -keskustelun ja -neuvonpidon kouluttajakoulutus

 • kesto 2 lukukautta
 • yhteensä 8 koulutuspäivää
 • ensimmäisellä lukukaudella opitaan Lapset puheeksi -keskustelu ja -neuvonpito omaan käyttöön
 • toisella lukukaudella opitaan kouluttamaan kyseisiä menetelmiä muille
 • koulutus järjestetään usein osana kuntien lapsikeskeisten palvelurakenteiden kehittämistyötä

Konsultaatio

Toimiva lapsi & perhe -työryhmä konsultoi eri lasten ja aikuisten psykososiaalisia palveluita tuottavia organisaatioita Toimiva lapsi & perhe -työhön perustuvien lapsikeskeisten palvelurakenteiden kehittämisessä.

Konsultaatiota tarjotaan

 • strategioiden laatimisessa
 • monialaisten hallinto- ja vastuujärjestelmien rakentamisessa
 • työntekijöiden kouluttamisessa
 • väestölle tiedottamisessa
 • arviointiin liittyvän palautejärjestelmän luomisessa.

 

Yhteystiedot

Tiina Pouta
Projektipäällikkö, asiantuntija, TLP -työ, Nuorisotyön kriisivalmius
Mielenterveyden edistämisen yksikkö ja SOS-kriisikeskus

+358 40 646 4330Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Tytti Solantaus
Hankejohtaja
Koulutus- ja kehittämisyksikkö

+358 40 660 9404Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki