Toimiva lapsi & perhe -työ

Lapset puheeksi -menetelmä. (Kesto 6:41)

Toimiva lapsi & perhe -työssä  kehitetään, tutkitaan ja juurrutetaan lasten hyvinvointia tukevia ja ongelmia ehkäiseviä työkäytäntöjä sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erityispalveluihin sekä kasvatus- ja sivistystoimiin. Työtä tehdään yhdessä kuntien kanssa. Palvelut ulottuvat yli sektorirajojen.

Menetelmiä, koulutusta ja konsultaatiota

Toimiva lapsi & perhe -työhön kuuluu työmenetelmiä, koulutuskokonaisuuksia ja konsultaatiota sekä Suomen kattava menetelmäkouluttajien verkosto.

Päämääränä on lapsen arjen tukeminen

Toimiva lapsi & perhe -työn päämääränä on tukea lapsen hyvää kehitystä ja ehkäistä yli sukupolvien siirtyviä ongelmia. Työtä tehdään tilanteissa, joissa vanhemmuuden voimavaroja verottaa jokin iso tekijä perheen arjessa, esimerkiksi vanhemman vakava fyysinen sairaus, mielenterveys- tai päihdeongelma, vankeus tai lapsen käyttäytymiseen tai tunne-elämään liittyvät vaikeudet.

Työssä rakennetaan lasten hyvinvointia tukevia ja ongelmia ehkäiseviä palvelurakenteita yhdessä eri organisaatioiden kanssa. Valtakunnallisen kouluttaja- ja toimijaverkoston kanssa kehitetään ja juurrutetaan lapsikeskeistä työtä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erityispalveluihin, kasvatus- ja sivistystoimiin, työvoimahallintoon sekä rikosseuraamustyöhön yhdessä organisaatioiden kanssa. Työ tapahtuu konsultoimalla organisaatioiden strategiatyössä ja hallinto- ja vastuujärjestelmän kysymyksissä sekä toteuttamalla menetelmäkoulutuksia ja tukemalla väestölle tiedottamisessa. Kehittämisohjelmia arvioidaan tutkimuksellisin menetelmin.

Menetelmät

Toimiva lapsi & perhe -menetelmät on tarkoitettu lapsen hyvinvoinnin kannalta keskeisten tekijöiden kartoittamiseen ja vahvistamiseen, lapsen kehityksen tukemiseen ja ongelmien ehkäisemiseen erityisesti silloin, kun vanhemmilla on vaikeuksia.

Menetelmien käyttö

Menetelmiä käytetään kunnissa, järjestöissä, seurakunnissa ja yksityisellä sektorilla lasten ja aikuisten psykososiaalisen työn palveluissa, kuten

 • sosiaali- ja terveydenhuollossa
 • työvoimahallinnossa
 • sivistys- ja kasvatustoimessa
 • rikosseuraamustyössä
 • opetusta järjestävissä organisaatioissa.

Menetelmät

Toimiva lapsi ja perhe -menetelmiä ovat:

Vertti-ryhmätoiminta on vanhemmuutta ja lapsen kehitystä tukeva työmenetelmä lapsille ja heidän  mielialahäiriötä sairastaville vanhemmilleen. Toiminnan päämääränä on perheessä lisätä jaettua ymmärrystä ja avointa vuorovaikutusta sekä vahvistaa arjessa muita lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä. Vertti- toimintaa voidaan toteuttaa joko 10 ryhmätapaamisen työskentelynä tai perhekurssina. Keskeistä Vertti- toiminnassa on lasten ja vanhempien yhdessä osallistuminen, sekä lasten ja vanhempien ryhmien yhteiset tapaamiset.

Toimintaa voidaan soveltaa myös tukemaan perheitä muissa perheen arjessa vaikuttavissa tilanteissa esim. silloin, kun vanhempaa askarruttaa oma päihteiden käyttönsä.

Vertti- ryhmätoiminta on kehitetty Finfami Uusimaa ry:n Lapsi omaisena –projektissa.

Lisätietoa bitta.soderblom@kolumbus.fi.

Työ on käynnistynyt vuonna 2001

Toimiva lapsi & perhe -menetelmät, -koulutuskokonaisuudet ja -konsultaatio on kehitetty osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Toimiva lapsi & perhe -hanketta. Toimiva lapsi & perhe -hanke on käynnistynyt vuonna 2001.

Koulutukset

Toimiva lapsi & perhe -työ pitää sisällään maan laajuisen menetelmäkouluttajaverkoston. Verkostoon kuuluvat kouluttajat toteuttavat Toimiva lapsi & perhe -koulutuskokonaisuuksia (Laaja Tl&p -koulutus, Lapset Puheeksi -Neuvonpito -koulutus (LpNp), Vertti -koulutus).  Koulutuksista kiinnostuneet voivat olla yhteydessä menetelmäkouluttajiin.

Menetelmäkouluttajat

Ajankohtaiset koulutukset

TOIMIVA LAPSI & PERHE – KOULUTUKSET

Toimiva lapsi & perhe (TLP) -kokonaisuuteen kuuluu työmenetelmiä, koulutuksia ja konsultaatiota sekä menetelmäkouluttajien verkosto. Koulutussisällöt ja – kriteerit määritellään Suomen Mielenterveysseurassa ja ainoastaan Mielenterveysseuran hyväksymät kouluttajat voivat kirjoittaa koulutettavilleen menetelmätodistuksia.

Koulutusten aikana opiskellaan TLP – menetelmiä ja/tai kouluttajuutta sekä perehdytään mm. lapsen hyvää kehitystä suojaaviin ja sitä tukeviin tekijöihin sekä ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyn ja pärjäävyyden teemoihin. Jokaisessa koulutuskokonaisuudessa on määritelty sisältöjen lisäksi edellytykset koulutukseen osallistumiselle ja koulutuksen pituus (1 koulutuspäivä = 3h+3h) sekä kriteerit koulutuksen hyväksytylle suorittamiselle.

Alla olevat koulutusten ja pätevöitymisen kriteerit astuvat voimaan 1.7.2018. Tämä ei vaikuta aikaisempiin todistuksiin. Kouluttajien pätevyyden ylläpitämiseen tullaan tekemään tiettyjä kriteerejä, joihin kouluttajien on hyvä varautua (ks. kohta Kouluttajille tiedoksi).

LAPSET PUHEEKSI (LP)

Lapset puheeksi – menetelmän koulutus

 • Koulutus antaa pätevyyden toteuttaa itsenäisesti Lapset puheeksi – menetelmää
 • Menetelmä sisältää perheenjäsenten kanssa käytävän LP – keskustelun ja tarvittaessa toteutettavan LP – neuvonpidon.
 • Koulutukseen hakeutuminen edellyttää sosiaali- tai terveydenhuollon, kasvatus- tai kirkon alan tai vankeinhoidon perustutkintoa tai muuta soveltuvaa koulutusta. Myös kyseisten alojen opiskelijat voivat kouluttautua.
  • Jos oppilaitoksissa opiskelevien ei ole mahdollista toteuttaa LP – työskentelyä asiakastilanteessa, saavat opiskelijat suoritetusta teoriaosioista ko. todistuksen. Saadakseen menetelmäpätevyyden ja siitä todistuksen, tulee opiskelijoiden täydentää LP - opintojaan menetelmätyönohjauksella (kaksi toteutettua LP:tä) siirryttyään työelämään.
 • Suositellaan, ettei ryhmäkoko ylitä 12 henkilöä. Jos ryhmä on suurempi, suositellaan ylimääräistä menetelmätyönohjauspäivää tai kahta kouluttajaa, jotta ryhmä voidaan jakaa kahteen työnohjausta varten.
   
 • Koulutuksen laajuus palvelujen työntekijöille (ts. perheenjäsen on hakeutunut palvelujen käyttäjäksi)
  • Koulutuksen pituus on kolme koulutuspäivää sisältäen menetelmätyönohjauksen sekä LP –keskusteluun että –neuvonpitoon.
  • Koulutuksen aikana on koulutettavan toteutettava 2 Lapset puheeksi -työskentelyä.  Näistä ainakin toisen on pidettävä sisällään neuvonpito, jossa opiskelija on joko vetäjänä tai osallistujana. Toinen näistä työskentelyistä tuodaan menetelmätyönohjaukseen ja toisesta tehdään kirjallinen kuvaus.
  • Kolmen päivän koulutuksen hyväksytysti suorittaneilla on mahdollisuus jatkaa Lapset puheeksi – menetelmän kouluttajakoulutukseen.
  •  Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta koulutettava saa Lapset puheeksi – menetelmätodistuksen, joka pitää sisällään sekä LP -keskustelun että –neuvonpidon.
    
 • Koulutuksen laajuus kehitysympäristöjen työntekijöille (ts. kaksi kasvattajaa keskustelee, esim. vanhempi ja opettaja tai varhaiskasvatuksen työntekijä)
  • Koulutus pitää sisällään LP –keskustelun. LP –neuvonpito opetetaan ilman käytännön toteutusta.
  • Koulutuksen pituus on kaksi koulutuspäivää
  • Koulutuksen aikana on koulutettavan toteutettava 2 Lapset puheeksi -työskentelyä, joista toinen tuodaan menetelmätyönohjaukseen ja toisesta tehdään kirjallinen kuvaus.
  • Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta koulutettava saa Lapset puheeksi – menetelmätodistuksen, joka pitää sisällään Lp -keskustelun.
  • Jos työntekijällä on kahden päivän Lapset puheeksi – koulutus ja hän haluaa jatkaa kouluttajaksi, hänen tulee täydentää koulutustaan toteuttamalla Neuvonpito ja saamalla siihen työnohjausta.

Lapset puheeksi - menetelmän kouluttajakoulutus

 • Koulutus antaa pätevyyden toimia Lapset puheeksi – menetelmän kouluttajana
 • Koulutuksessa paneudutaan kouluttamisen kysymyksiin, harjoitellaan kouluttamista ja Lapset puheeksi – työskentelyn menetelmäohjausta sekä käydään työnohjauksessa läpi yksi koulutusprosessi
 • Koulutukseen hakeutuminen edellyttää hyväksytysti suoritetun Lapset puheeksi – menetelmäkoulutuksen (3 pv), viisi tehtyä LP – työskentelyä sekä mahdollisuutta kouluttaa
 • Yhteensä (5) -6 koulutuspäivää. Ensimmäinen päivä on ryhmäytymistä ja yhteisen lähtökohtien luomista sekä menetelmäkertausta varten. Jos kouluttaja on kouluttanut kyseisen ryhmän menetelmäosaajiksi, eikä tätä prosessia tarvita, riittää viisi koulutuspäivää.   
 • Suositellaan, ettei ryhmäkoko ylitä 14 hlöä. Jos koulutettavia on enemmän, suositellaan useampaa työnohjauspäivää. Koulutettavan tulee koulutuksen aikana toteuttaa Lapset puheeksi -menetelmän koulutus ja tuoda se kouluttamisen työnohjaukseen.
 • Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta opiskelija saa Suomen Mielenterveysseuran myöntämän Lapset puheeksi – menetelmän kouluttajatodistuksen
 • Kouluttajan pätevyyden ylläpitämisen osalta katso kohtaa Kouluttajan pätevyyden ylläpito

Perheinterventiokliinikoiden ja - kouluttajien, joilla ei ole Lapset puheeksi menetelmän – kouluttajapätevyyttä, tulee pätevyyden saamiseksi ottaa yhteyttä Suomen Mielenterveysseuraan.

Lapset puheeksi – menetelmäkouluttajien kouluttajat

 • Kouluttajien kouluttajan pätevyys edellyttää
  • LP – menetelmän kouluttajapätevyyttä ja – kokemusta (vähintään 6 koulutusta viimeisen kolmen vuoden aikana)
  • Monipuolista kokemusta LP – menetelmästä (vähintään 10 tehtyä LP – työskentelyä)
 • Suomen Mielenterveysseura myöntää pätevyyden kouluttajien kouluttamiseen hakemuksen perusteella
 • Kouluttajien kouluttajan pätevyyden ylläpitämisen osalta kts. kohta Kouluttajan pätevyyden ylläpito
   

TOIMIVA LAPSI & PERHE (TLP) –MENETELMÄKOULUTUS

TLP - menetelmäkoulutus (LP – menetelmä ja TLP – perheinterventio)

 • koulutus antaa pätevyyden toteuttaa itsenäisesti Lp – menetelmää ja TLP –perheinterventiota
 • koulutukseen hakeutuminen edellyttää sosiaali- tai terveydenhuoltoalan peruskoulutusta, kasvatusalan työntekijä voidaan hyväksyä erityisperustein (kokemus perheiden kanssa tehtävästä työstä) sekä mahdollisuutta työskennellä koulutuksen aikana perheiden kanssa
 • yhteensä 12 koulutuspäivää
 • suositellaan, ettei ryhmäkoko ylitä 12 henkilöä. Koulutuksen aikana opiskelijan on toteutettava kolme TLP – perheinterventiota ja kaksi LP – menetelmää
 • hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta opiskelija saa Toimiva lapsi & perhe – menetelmien menetelmätodistuksen

TLP – menetelmän kouluttajakoulutus

 • koulutus antaa pätevyyden toimia LP -menetelmän ja TLP – perheintervention kouluttajana
 • koulutukseen hakeutuminen edellyttää hyväksytysti suoritetun TLP – menetelmäkoulutuksen, 5 tehtyä LP – perheinterventiota ja LP -työskentelyä sekä mahdollisuutta tehdä perheiden kanssa työtä.
 • koulutuksessa paneudutaan kouluttamisen kysymyksiin ja harjoitellaan kouluttamista. Menetelmätyönohjauksen harjoittelu tapahtuu koulutettavien tuomien tapausten avulla.
 • yhteensä 8 koulutuspäivää
 • Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta saa Suomen Mielenterveysseuran myöntämän TLP -kouluttajatodistuksen

TLP – menetelmäkouluttajien kouluttajat

 • Kouluttajien kouluttajan pätevyys edellyttää
  • Toimiva lapsi & perhe kouluttajapätevyyttä ja
  • koulutuskokemusta seuraavasti: vähintään 3 LP –perheinterventiokoulutusta, joista ainakin yksi viimeisen kolmen vuoden aikana sekä vähintään 6 LP –koulutusta, joista neljä viimeisen kolmen vuoden aikana.
 • Suomen Mielenterveysseura myöntää pätevyyden kouluttajien kouluttamiseen hakemuksen perusteella
 • Kouluttajien kouluttajan pätevyyden ylläpitämisen osalta kts. kohta Kouluttajille tiedoksi.  

Hakemus kouluttajien kouluttajaksi (tulostettava)

 

KOULUTTAJILLE TIEDOKSI: KOULUTTAJIEN PÄTEVYYDEN YLLÄPITO

Suomen Mielenterveysseurassa ollaan kehittämässä yhtenäisiä kriteerejä eri työmenetelmien toteuttamisen ja kouluttamisen laadun turvaamiseksi. Tähän liittyviä vaatimuksia ei ole vielä määritetty, mutta ne tulevat sisältämään mm. aktiivisen kouluttamisen, koulutuspalautteiden keräämisen ja osallistumisen alueellisiin tai valtakunnallisiin kouluttajatapaamisiin. Kouluttajaoikeus tullaan tässä yhteydessä myöntämään kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja todistus uusitaan määritettyjen kriteerien mukaan.

VERTTI - Ryhmätoiminnan ohjaajakoulutus

 • Koulutuksen aikana opiskelija tutustuu Vertti- ryhmätoiminnan perusteisiin, työskentelyn tavoitteisiin ja jokaiseen ryhmätapaamiseen teemoineen harjoituksineen.
 • Koulutukseen osallistuminen edellyttää sosiaali- tai terveydenhuollon, kasvatusalan tai muun soveltuvan ammatin (esim. diakonin) peruskoulutusta ja kokemusta perheiden kanssa työskentelystä. Lisäksi edellytetään osallistujalta mahdollisuus toimia Vertti- ryhmäohjaajana yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
 • yhteensä 6 koulutuspäivää, kesto yksi lukukausi

suositellaan, ettei ryhmäkoko ylitä 16 henkilöä

Suomen Mielenterveysseura ei järjestä Vertti- ohjaajakoulutuksia.

Lisätietoa ohjaajakoulutuksista bitta.soderblom@kolumbus.fi

Konsultaatio

Toimiva lapsi & perhe -työryhmä konsultoi eri lasten ja aikuisten psykososiaalisia palveluita tuottavia organisaatioita Toimiva lapsi & perhe -työhön perustuvien lapsikeskeisten palvelurakenteiden kehittämisessä.

Konsultaatiota tarjotaan

 • strategioiden laatimisessa
 • monialaisten hallinto- ja vastuujärjestelmien rakentamisessa
 • työntekijöiden kouluttamisessa
 • väestölle tiedottamisessa
 • arviointiin liittyvän palautejärjestelmän luomisessa.

 

Yhteystiedot

Bitta Söderblom
Projektipäällikkö, Tlp-koordinaattori
e-Lapset puheeksi, LP(Amif) ja Tlp-työ, Kehittämisyksikkö

+358 40 621 2474Lapinlahdentie 1, 00180 Helsinki

Tytti Solantaus
Hankejohtaja
Koulutus- ja kehittämisyksikkö

+358 40 660 9404Lapinlahdentie1, 00180 Helsinki