Toimiva lapsi & perhe -työ

Lapset puheeksi -menetelmä. (Kesto 6:41)

Toimiva lapsi & perhe -työssä  kehitetään, tutkitaan ja juurrutetaan lasten hyvinvointia tukevia ja ongelmia ehkäiseviä työkäytäntöjä sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erityispalveluihin sekä kasvatus- ja sivistystoimiin. Työtä tehdään yhdessä kuntien kanssa. Palvelut ulottuvat yli sektorirajojen.

Menetelmiä, koulutusta ja konsultaatiota

Toimiva lapsi & perhe -työhön kuuluu työmenetelmiä, koulutuskokonaisuuksia ja konsultaatiota sekä Suomen kattava menetelmäkouluttajien verkosto.

Päämääränä on lapsen arjen tukeminen

Toimiva lapsi & perhe -työn päämääränä on tukea lapsen hyvää kehitystä ja ehkäistä yli sukupolvien siirtyviä ongelmia. Työtä tehdään tilanteissa, joissa vanhemmuuden voimavaroja verottaa jokin iso tekijä perheen arjessa, esimerkiksi vanhemman vakava fyysinen sairaus, mielenterveys- tai päihdeongelma, vankeus tai lapsen käyttäytymiseen tai tunne-elämään liittyvät vaikeudet.

Työssä rakennetaan lasten hyvinvointia tukevia ja ongelmia ehkäiseviä palvelurakenteita yhdessä eri organisaatioiden kanssa. Valtakunnallisen kouluttaja- ja toimijaverkoston kanssa kehitetään ja juurrutetaan lapsikeskeistä työtä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erityispalveluihin, kasvatus- ja sivistystoimiin, työvoimahallintoon sekä rikosseuraamustyöhön yhdessä organisaatioiden kanssa. Työ tapahtuu konsultoimalla organisaatioiden strategiatyössä ja hallinto- ja vastuujärjestelmän kysymyksissä sekä toteuttamalla menetelmäkoulutuksia ja tukemalla väestölle tiedottamisessa. Kehittämisohjelmia arvioidaan tutkimuksellisin menetelmin.

Menetelmät

Toimiva lapsi & perhe -menetelmät on tarkoitettu lapsen hyvinvoinnin kannalta keskeisten tekijöiden kartoittamiseen ja vahvistamiseen, lapsen kehityksen tukemiseen ja ongelmien ehkäisemiseen erityisesti silloin, kun vanhemmilla on vaikeuksia.

Menetelmien käyttö

Menetelmiä käytetään kunnissa, järjestöissä, seurakunnissa ja yksityisellä sektorilla lasten ja aikuisten psykososiaalisen työn palveluissa, kuten

 • sosiaali- ja terveydenhuollossa
 • työvoimahallinnossa
 • sivistys- ja kasvatustoimessa
 • rikosseuraamustyössä
 • opetusta järjestävissä organisaatioissa
 • vastaanottokeskuksissa ja alaikäisyksiköissä

Menetelmät

Toimiva lapsi ja perhe -menetelmiä ovat:

 

Vertti-ryhmätoiminta on vanhemmuutta ja lapsen kehitystä tukeva työmenetelmä lapsille ja heidän  mielialahäiriötä sairastaville vanhemmilleen. Toiminnan päämääränä on perheessä lisätä jaettua ymmärrystä ja avointa vuorovaikutusta sekä vahvistaa arjessa muita lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä. Vertti- toimintaa voidaan toteuttaa joko 10 ryhmätapaamisen työskentelynä tai perhekurssina. Keskeistä Vertti- toiminnassa on lasten ja vanhempien yhdessä osallistuminen, sekä lasten ja vanhempien ryhmien yhteiset tapaamiset.

Toimintaa voidaan soveltaa myös tukemaan perheitä muissa perheen arjessa vaikuttavissa tilanteissa esim. silloin, kun vanhempaa askarruttaa oma päihteiden käyttönsä.

Vertti- ryhmätoiminta on kehitetty Finfami Uusimaa ry:n Lapsi omaisena –projektissa.

Lisätietoa bitta.soderblom@kolumbus.fi tai 0505527365

Työ on käynnistynyt vuonna 2001

Toimiva lapsi & perhe -menetelmät, -koulutuskokonaisuudet ja -konsultaatio on kehitetty osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Toimiva lapsi & perhe -hanketta. Toimiva lapsi & perhe -hanke on käynnistynyt vuonna 2001.

Koulutukset

Toimiva lapsi & perhe -työ pitää sisällään maan laajuisen menetelmäkouluttajaverkoston. Verkostoon kuuluvat kouluttajat toteuttavat Toimiva lapsi & perhe -koulutuskokonaisuuksia (Laaja Tl&p -koulutus, Lapset Puheeksi -Neuvonpito -koulutus (LpNp), Vertti-koulutus).  Koulutuksista kiinnostuneet voivat olla yhteydessä menetelmäkouluttajiin.

Menetelmäkouluttajat

Ajankohtaiset koulutukset

Toimiva lapsi ja perhe -koulutusten kriteerit

Hakemus kouluttajien kouluttajaksi (tulostettava)

KOULUTTAJILLE TIEDOKSI: KOULUTTAJIEN PÄTEVYYDEN YLLÄPITO

Suomen Mielenterveysseurassa ollaan kehittämässä yhtenäisiä kriteerejä eri työmenetelmien toteuttamisen ja kouluttamisen laadun turvaamiseksi. Tähän liittyviä vaatimuksia ei ole vielä määritetty, mutta ne tulevat sisältämään mm. aktiivisen kouluttamisen, koulutuspalautteiden keräämisen ja osallistumisen alueellisiin tai valtakunnallisiin kouluttajatapaamisiin. Kouluttajaoikeus tullaan tässä yhteydessä myöntämään kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja todistus uusitaan määritettyjen kriteerien mukaan.

Konsultaatio

Toimiva lapsi & perhe -työryhmä konsultoi eri lasten ja aikuisten psykososiaalisia palveluita tuottavia organisaatioita Toimiva lapsi & perhe -työhön perustuvien lapsikeskeisten palvelurakenteiden kehittämisessä.

Konsultaatiota tarjotaan

 • strategioiden laatimisessa
 • monialaisten hallinto- ja vastuujärjestelmien rakentamisessa
 • työntekijöiden kouluttamisessa
 • väestölle tiedottamisessa
 • arviointiin liittyvän palautejärjestelmän luomisessa.

 

Yhteystiedot

Bitta Söderblom
Projektipäällikkö, Tlp-koordinaattori
e-Lapset puheeksi, LP(Amif) ja Tlp-työ, Kehittämisyksikkö

+358 40 621 2474Lapinlahdentie 1, 00180 Helsinki

Tytti Solantaus
Hankejohtaja
Koulutus- ja kehittämisyksikkö

+358 40 660 9404Lapinlahdentie1, 00180 Helsinki