Mielenterveyden edistäminen (vuosikirja 2018)

Tuloksia

 • Mielenterveyden ensiapukoulutuksiin osallistui noin 12 000 henkilöä
 • Mielenterveys kuuluu kaikille -kärkihankkeessa koulutettiin kahdessa vuodessa yhteensä lähes 20 000.
 • Nuorisoalan osaamiskeskus Vahvistamon toiminta käynnistyi kahden muun järjestön yhteistyönä. Toiminnalla tavoitettiin yli 2500 nuorisoalan toimijaa ja koulutettiin mielenterveyden edistämisen teemoilla 850 henkilöä
 • Kehitettiin yhteistyössä ELO:n ja SOK: n kanssa Nuori mieli työssä -koulutus vahvistamaan esimiesten ja HR-henkilöstön osaamista tukea nuorta työelämäpolulla
 • Hyvän mielen koulu – mielenterveystaitojen vahvistamiseen yläkoulussa -koulutus ja -aineisto valmistuivat loppuvuodesta
 • Lasten ja nuorten koulutuksiin varhaiskasvatuksessa ja koulussa osallistui noin 2500 toimijaa, Toimiva lapsi ja perhe ­työn eri toiminnoissa tavoitettiin lähes 400 henkilöä
 • Mielenterveystaitoja maahanmuuttajaoppilaille -koulutusmalli ja tukiaineisto valmistuivat ja koulutettiin 111 henkilöä
 • Ikäihmisten toiminnalla tavoitettiin 455 kohderyhmiin kuuluvaa ihmistä. Mielellään-verkosto sai SITRA:n vuoden 2018 dialogiteko-palkinnon.
 • Kiltatoiminnan koulutuksiin ja ryhmiin osallistui eri puolilla maata noin 150 yrittäjää ja yrittäjiä ja maatalousyrittäjiä työssään kohtaavia.  
 • Koulutuskeskus koulutti 550 ammattilaista
 • Annoimme asiantuntijuuttamme Päihdepäivien ohjelmakokonaisuuden kehittämiseen niin, että päivien keskeisenä sisältönä oli myös mielenterveys.

Nainen puhuu puhelimessa parvekkeella ja toinen nainen nauraa vieressä.

Vuosi 2018 oli uuden Mielenterveyden edistämisen yksikön toinen toimintavuosi. STEA­-avusteinen toiminta muodosti yksikön perustan mutta kattoi alle puolet yksikön tuotoista. Yksikköön kiinnittyi lisäksi useita kehittämishankkeita sekä maksullista koulutustoimintaa. Mielenterveyden edistämisen yksikön toiminnalla edistetään Suomessa asuvien ihmisten mielenterveyttä elämänkulun kaikissa vaiheissa ja erilaisissa elämäntilanteissa sekä ehkäistään ennalta mielenterveyden häiriöitä. Yksikön toiminnalla tuettiin seuran kehittämistyötä, tarjottiin asiantuntijaosaamista, osallistuttiin vaikuttamistyöhön sekä kehitettiin ja levittiin hyviä käytäntöjä järjestökentälle ja laajemmin yhteiskunnan käyttöön.

Asiantuntijana toimiminen

Yksikön asiantuntijat olivat mukana Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa (MIPA-hanke), jossa tuotettiin vuoden aikana useita raportteja järjestöjen toimintaan osallistuvien hyvinvointia edistävistä tekijöistä. Lisäksi asiantuntijat edustivat Mielenterveysseuraa useissa ohjausryhmissä sekä yhteistyö-, valmistelu-ja asiantuntijaryhmissä (muun muassa Lapsi­ ja perhepalvelujen muutosohjelma (STM), Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta: Väestön mielenterveystaidot ja eri alojen ammattihenkilöiden mielenterveysosaaminen hankekokonaisuus (STM), Päihdepäivät, Työelämä 2020, Talousapuneuvottelukunta, Hyvän mielen työpaikka -hanke (STM), Konsensus 2019 (Duodecim), Perustulohankkeen tutkimusryhmä (KELA), Vailla vakinaista asuntoa ry (Ulkoministeriö), HYMY­-hanke (Helsingin yrittäjät), Mahdollistaja –hanke (Epilepsialiitto), Mieletön mahdollisuus ­–hanke (FinFami), Voimaa opiskeluun -hanke (DIAK), Mielellään ­verkosto sekä Nuorten naisten mielen hyvinvointia edistävä yhteistyö KICKS­ kosmetiikkayrityksen kanssa).

Yksikkö tuotti kohdennettuja toiminnallisia sisältöjä eri ikäryhmille seuran verkkopalveluihin.  Asiantuntijat antoivat haastatteluja, luentoja ja blogikirjoituksia medialle sekä useisiin julkaisuihin. Osana yksikön uudet areenat -strategiatyötä valmistui kaksi videoanimaatiota.

Mielenterveysosaamisen edistäminen

Valtakunnallinen mielenterveysosaamisen levittäminen vahvistui merkittävästi hallituksen terveyttä ja hyvinvointia edistävällä Mielenterveys kuuluu kaikille -kärkihankkeella. Vuoden aikana Mielenterveyden ensiavun peruskoulutuksiin osallistui yhteensä 12 169 henkilöä. Kasvua edellisvuoteen oli peräti 73,8 %. Peruskoulutuksien lisäksi vuoden aikana koulutettiin 394 uutta Mielenterveyden ensiapu -ohjaajaa.

Mielenterveyden ensiapukoulutuksiin osallistui noin 12000 henkilöä

Mielenterveyden ensiapu -perheeseen kuuluu kolme koulutusta: Mielenterveyden ensiapu®1, Mielenterveyden ensiapu® 2 ja Nuoren Mielen ensiapu. Vuoden aikana kokonaisuuteen valmistui uutena tuotteena Kohtaa ja tue – maahanmuuttajan mielenterveyden ensiapu (KOTU)-koulutus. Näiden rinnalla jatkettiin myös työtekijöille ja esimiehille suunnattua Työelämän mielenterveyden ensiapu (TMTEA) –koulutuksen kehittämistä.   

Hankkeella oli kattava yhteistyöverkosto (49) sairaanhoitopiirien, kuntien, järjestöjen ja paikallisten seurojen kanssa. Mielenterveyden ensiapu -­koulutukset mielenterveyden edistämisen keinona kirjattiin viiteen maakunnallisiin/ kunnallisiin strategioihin ja suunnitelmiin. Lisäksi useissa kumppaniorganisaatioissa koulutukset otettiin osaksi organisaatioiden suunnitelmallista toimintaa.

Lasten ja nuorten mielenterveyttä edistävällä työllä ja hankkeilla kehitettiin ja levitettiin voimavaralähtöistä mielenterveyden osaamista lasten ja nuorten kanssa toimiville (neuvola, varhaiskasvatus, koulut, toinen ja kolmas aste, nuorisotyö sekä vanhemmuuden tuki sosiaali-­ ja terveyspalveluihin). Työ laajeni uusille areenoille ja työn kokonaisuus kasvoi merkittävästi.

Maahanmuuttajaoppilaiden mielenterveyden edistämiseen kehitetty tukiaineisto ja koulutus (Mima) valmistui (Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus, OKM) ja valtakunnalliset Mima -koulutukset käynnistyivät Opetushallituksen rahoittamina syksyllä 2018. Mima-koulutuksissa koulutettiin 111 peruskoulun ammattilaista. Maahanmuuttajalapsille mielenterveystaitoja (Mami) -hanke käynnistyi (OKM-avustus) yhteistyössä varhaiskasvatuksen pilottitoimijoiden kanssa. Kehittämisyhteistyössä pilottitoimijoiden kanssa valmistuivat myös Hyvän mielen koulu -koulutusmalli ja -käsikirja mielenterveystaitojen vahvistamiseen yläkoulussa (Tradekan/KOTS-säätiön avustus). Nuori mieli työssä –koulutus kehitettiin yhteistyössä Elo:n ja SOK:n kanssa tukemaan esimiehiä ja HR-henkilöstöä nuoren kohtaamiseen ja johtamiseen työelämässä. Lisäksi OKM:n avustuksella kehitettiin nuorten ja ammattilaisten kanssa Hyvän mielen ohjaajan -opasta nuorten parissa ohjaustyötä tekeville. Lapsen mieli ­-koulutukset varhaiskasvatukseen (Barnets Sinne) aloitettiin ruotsinkielellä. Yhteensä lasten ja nuorten koulutuksiin osallistui noin 2500 varhaiskasvatuksen ja koulun ammattilaista. Lisäksi osallistuttiin kansainvälisiin seminaareihin ja pidettiin puheenvuoroja ja työpajoja Islannissa, Kanadassa ja Skotlannissa. Näissä koulutettuja oli noin 250 henkilöä.

Ammattikorkeakoulu Metropolian ja Vialexin kanssa kehitetyt sähköiset harjoitukset mielenterveystaitojen oppimiseen valmistuivat. Mielenterveysseura jatkoi yhteistyökumppanina Yrityskylässä, joka tavoittaa noin 7 000 kuudesluokkalaista vuodessa. Verkostoyhteistyötä tehtiin Lape-ohjelman kehittämistoiminnassa Pirkanmaan ja pääkaupunkiseudun työryhmissä, Lasten terveysfoorumissa, Elämäntaitoverkostossa sekä Autismisäätiön, NAL:in ja Ohjaamojen kanssa.  

Mielenterveysseuran koordinoima yhteenliittymä Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ja Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry:n kanssa valittiin yhdeksi nuorisoalan osaamiskeskukseksi (osaamiskeskus Vahvistamo) toteuttamaan nuorisopoliittisen ohjelman tavoitteita nuorten mielenterveysongelmien vähentämiseksi ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi vuosille 2018-2019. Osaamiskeskus Vahvistamossa käynnistyi Mielenterveysseuran osalta monipuolinen kehittämistyö erilaisten koulutusmallien sekä materiaalien tuottamiseksi nuorten kanssa toimivien ammattilaisten tueksi. Maahanmuuttajataustaisten nuorten mielenterveyden edistämiseen kehitettiin koulutusmallia sekä luotiin asiantuntijaverkosto kehittämistyön tueksi. Nuoret ja kriisit -tiiviskoulutuksen valmistelu käynnistyi ja Mielenterveys voimaksi -koulutuksia toteutettiin niin nuorisotyöntekijöille kuin muille nuorten parissa toimiville ammattilaisille. Kyseistä koulutusta kehitettiin edelleen myös koulunuorisotyöhön sekä ohjaustyöhön nuorten asumisohjaajille ja Ohjaamoille. Vahvistamo koulutti noin 850 nuorisoalan ammattilaista.

Toimiva lapsi ja perhe (TLP) ­-työssä tuettiin koordinaation avulla laajenevaa työtä ja valtakunnallista kouluttajaverkostoa. Kouluttajaverkostoon liittyi 120 uutta LP -kouluttajaa ja 10 uutta menetelmäkouluttajien kouluttajaa (sekä TLP että LP). Vuoden lopussa kouluttajaverkostoon kuului noin 400 kouluttajaa. Kouluttajakokoukseen osallistui noin 100 kouluttajaa. Lisäksi järjestettiin menetelmien käyttöönottoon liittyviä buustauspäiviä, joihin osallistui noin 200 henkilöä. Lapset Puheeksi (LP)-lokikirjojen sisältö ja ulkoasu päivitettiin sekä käännettiin ruotsin- ja englanninkielelle.

Yksikön aikuistyö vei eteenpäin ikäihmisten mielenterveystyötä sekä välitti osaamista Kilta­työllä yrittäjien mielenterveyden edistämisen tarpeisiin. Ikäihmisten toiminnan painopisteinä oli haavoittuvaisessa asemassa olevien ikääntyneiden tavoittaminen toimintojen ja materiaalien pariin. Matalan kynnyksen toimijoiden kautta vietiin mielenterveysosaamista haavoittuvassa asemassa olevia ikääntyneitä kohtaaville ammattilaisille ja vapaaehtoisille. Samalla seuran oma osaaminen saavutettavuudesta ja esteettömyydestä vahvistui. Ideapajassa ja Mieli-ikä-ohjausryhmässä työstettiin tuoreita ideoita ja haettiin uusia yhteistyötahoja toiminnan kehittämiseksi. Seniori Hyvinvointitreenien koordinointi, uusien ohjaajien kouluttaminen ja kouluttajien mielenterveysosaamisen vahvistaminen jatkuivat edelleen. Ryhmiä järjestettiin niin paikallisseuroissa kuin kuntien omissa toiminnoissa. Osana ikäihmisten työtä valmistui Tunnista ja tue – mielenterveyden ongelmat ikääntyessä -esite. Ikäihmisten toiminnalla tavoitettiin 455 kohderyhmiin kuuluvaa ihmistä.

Lisäksi Mielenterveysseura oli mukana Mielellään-verkostossa ja asiantuntijamme osallistui SITRA:n Erätauko -dialogikoulutukseen ja mentorointiin. Mielellään-verkosto sai SITRA:n vuoden 2018 dialogiteko-palkinnon. Ikäihmisten työssä keskeisiä yhteistyötahoja olivat Etsivän työn verkostokeskus (Valli ry), Mielellään-verkosto, paikallisseurat, Helsingin kaupungin vapaaehtoistoimi ja kirjasto, Amiedu, Metropolia, Kantti ry (Jade ja Iloa arkeen -pysäkkitoiminta), Kinaporin, Kampin ja Riistavuoren palvelukeskukset, Mereo, HelsinkiMissio, Helsingin Diakonissalaitos ja Sitran Erätauko.

Aikuistyössä verkostoyhteistyötä tehtiin myös Suomen Yrittäjien ja yrittäjien aluejärjestöjen, yrityskummien, Talousapu neuvonnan ja kriisikeskusten kanssa. Uutena kontaktina oli muun muassa K-Kauppiasliitto. Kiltatoiminnan koulutuksiin ja ryhmiin osallistui eri puolilla Suomea noin 150 yrittäjää sekä yrittäjiä ja maatalousyrittäjiä työssään kohtaavia. MELA:n järjestämiä maatalousyrittäjille kohdennettuja MTEA-koulutuksia oli 12, joissa oli osallistujia 180.

Somettamalla uutta kohtaamista

Mielenterveysseuran ja Kehitysvammaliiton yhteistyötä jatkettiin Somettamalla uutta kohtaamista -hankkeessa. Hankkeessa jatkettiin saavutettavan some-palvelun kehittämistä laajan yhteistyöverkoston kanssa ja toteutettiin noin 100 hengen innovaatiokilpailu sekä osallistettiin kohderyhmää ja eri alojen asiantuntijoita kehittämistyöhön. Palvelusta tuotettiin prototyyppi, jota testattiin laajasti kohderyhmän kanssa. Hanke panosti verkostotyöhön, viestintään ja vaikuttamiseen, ylläpitäen myös omia verkkosivuja ja sosiaalisen median kanavia Facebookissa ja Twitterissä.

Koulutuskeskus

Mielenterveysseuran Koulutuskeskus toteuttaa ja kehittää laajan yhteistyöverkoston kanssa asiantuntemukseen pohjautuvaa, mielenterveyden edistämiseen ja tukemiseen, henkiseen hyvinvointiin sekä psykososiaaliseen-­ ja terapeuttiseen auttamistyöhön liittyviä koulutuspalveluja. Koulutuskokonaisuudet ovat Perhearviointimenetelmä, Palaset kohdalleen, Psykoterapian perusteet, Paripsykoterapian täydennyskoulutus, Perhekompassi, Mind­Body Bridging (MBB), Kriisityön koulutukset ja Työhyvinvointiin liittyvät koulutukset. Koulutukset on suunniteltu erityisesti sosiaali­- ja terveysalan sekä kasvatus-­ ja opetustoimen ammattilaisille ja organisaatioille sekä järjestöjen ja ammattiliittojen henkilöstölle. Koulutuskeskuksen koulutukset ovat maksullisia ja toiminta on omarahoitteista. Koulutuskeskuksen koulutuksiin osallistui yhteensä noin 550 henkilöä vuonna 2018.

Koulutuskeskuksella oli merkittävä rooli perhekeskeisten työskentelymallien jalkauttajana ja kehittäjänä, mielenterveysosaamisen lisääjänä ja mielenterveyden edistäjänä. Koulutuskeskus tarjosi erityisesti perhe- ja psykoterapia-asiantuntemukseen pohjautuvia koulutuksia ja esimerkiksi Perhearviointimenetelmä­ ja Palaset kohdalleen ­koulutuksilla tavoitettiin lasten ja nuorten toimintaympäristöissä ja heikommissa asemissa olevien perheiden kanssa työskenteleviä työntekijöitä ja organisaatioita. Näin vahvistettiin suoraan ja välillisesti ammattilaisten osaamista ja työn kehittämistä. Koulutuskeskus oli vuosina 2017–2018 yhteistyökumppanina Pohjanmaan Lapsi­ ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE) -­hankkeessa sekä ohjausryhmässä että koulutuksien tuottajana. Hankkeiden yhteistyökumppanuuden, koulutuksien ja vahvan asiantuntijaroolin myötä Koulutuskeskus oli kehittämässä, rakentamassa ja vahvistamassa kansallista mielenterveysosaamista myös vuonna 2018.


Mielenterveyden ensiapu® -koulutukset

”Sain paljon eväitä auttaa sekä itseäni että muita.”
– Palaute mielenterveyden ensiapukoulutuksesta
 


Suomen Mielenterveysseurassa kehitetty Mielenterveyden ensiapu® 1 -koulutus keskittyy mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Koulutus soveltuu kaikille, jotka haluavat vahvistaa omaa tai läheistensä mielenterveyttä.

 


Australialaiseen Mental Health First Aid -malliin perustuva Mielenterveyden ensiapu® 2 -koulutus antaa tietoa yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä, niiden oireista ja tarjoaa keinoja mielenterveyden ongelmien puheeksi ottamiseen sekä tuen ja avun tarjoamiseen.

 


Nuoren mielen ensiapu -koulutus (NMEA) on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat 7–18-vuotiaiden lasten ja nuorten parissa joko työnsä tai harrastuksensa puolesta. Koulutus tarjoaa tietoa lasten ja nuorten mielenterveyteen vaikuttavista arjen ilmiöistä sekä tavallisimmista mielenterveyden ongelmista ja niiden puheeksi ottamisesta sekä avun ja tuen tarjoamisesta.

Työelämän mielenterveyden ensiapu (TMTEA) -koulutus keskittyy mielenterveyden ja työhyvinvoinnin voimavaralähtöiseen vahvistamiseen työyhteisöissä tarjoten konkreettisia keinoja ja välineitä mielen hyvinvoinnin edistämiseen, mielenterveyden ongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja välittämisen kulttuurin vahvistamiseen.

Kohtaa ja tue – maahanmuuttajan mielenterveyden ensiapu (KOTU) -koulutus on suunnattu pakolais- ja maahanmuuttajataustaisia henkilöitä kohtaaville.

Lue lisää Mielenterveyden ensiapu -koulutuksista

MTEA-Koulutuksiin osallistuneet ja koulutusten lukumäärät 2018

 

Osallistujat

Koulutukset

MTEA1

5730

375

MTEA2

4258

238

NMEA

2181

113

Yhteensä

12 169

726

Naiset 84,5 %, miehet 15,25 % ja muut 0,25 %.

Vuonna 2018 Mielenterveyden ensiapu-koulutuksiin osallistui 12 169 henkilöä:


Esiopetus

Lapsen mieli -koulutukset

Lapsen mieli -koulutus, työpajat ja materiaali antavat osaamista ja välineitä lapsen mielenterveyden vahvistamiseen esiopetuksen opetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.

 • Työpajat: Eläinlasten elämää - mielenterveystaitoja pöytäteatterin keinoin, Julisteet työvälineinä – mielenterveyden edistämisen näkökulman vahvistaminen työssä, Taide mielenterveyden voimavarana
 • Materiaalit: Lapsen mieli -kirja, Eläinlasten elämää mieli-koulutukset, Mieli -tarinavihko ja pöytäteatterihahmot, Vennyn ja Eeron Ihania kuvia -taidekorttipakka, kuusi julistetta
 • Koulutettu v. 2018 yhteensä 1540 henkilöä, joista 70 ruotsinkielisiä
 • 98 % koulutettavista antoi koulutukselle arvosanan hyvä tai erinomainen.
 • materiaalit myös ruotsinkielisinä

Peruskoulu

Hyvää mieltä yhdessä -koulutukset (alakouluun)

Koulutus ja opetusaineisto antavat osaamista ja välineitä mielenterveystaitojen opetukseen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti (POPS 2014)

 • Sisältää teoriaa, harjoituksia, oppituntisuunnitelmia, integrointi-ideoita, arvioinnin työkaluja ja
 • ideoita kasvatuskeskusteluihin
 • Mielenterveystaitojen sisältöjä: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, tunne-
 • ja vuorovaikutustaidot, itsetuntemuksen vahvistaminen, selviytymisen keinot, tietoisuustaitojen harjoitteleminen
 • Materiaalit: Hyvää mieltä yhdessä -kirja, Tunne-ja kaveritaitokortit, Pöytäteatterimateriaali, Onnellisten linnake- lautapeli
 • Koulutettu v. 2018 912 henkilöä, joista ruotsinkielisiä 129
 • 97 % suosittelee koulutusta, pitää koulutusta hyvänä tai erinomaisena ja koki innostuneensa koulutuksesta saadun materiaalin käyttöönotosta.
 • materiaalit ja koulutus myös ruotsinkielisinä

Hyvän mielen koulu -koulutus (yläkouluun)

 • vahvistaa yläkoulun aikuisten ymmärrystä ja osaamista oppilaiden mielenterveyden edistämisestä yläkoulussa
 • tutustuttaa mielenterveystaitojen opetusmateriaaliin ja harjoituksiin toiminnallisten työpajojen kautta
 • tarjoaa työkaluja vuonna 2014 voimaan astuneen opetussuunnitelman sisältöjen mukaiseen opetukseen mielenterveyden edistämisessä sekä yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamiseen koulussa
 • Tukimateriaalia kouluyhteisölle: Henkilöstön hyvinvoinnin tueksi, Kodin ja koulun välinen yhteistyö, Osallisuutta ja toiminnallisuutta huoltajailtoihin, Kotitehtäviä
 • Materiaalit: Hyvän mielen koulu -käsikirja ja Mielenterveys voimaksi -kuvakortit

Hyvän mielen koulu -koulutukset 2018:

 

Mielenterveystaitoja maahanmuuttajaoppilaille (Mima) -koulutus (peruskouluihin)

 • tarjoaa välineitä sosioemotionaalisten taitojen opettamiseen oppilaille, joilla on kielellisiä haasteita
 • tutustua maahanmuuttajan kotoutumis- ja kriisiprosessiin sekä ymmärtää oppilaan mahdollisen traumataustan vaikutuksen koulunkäyntiin
 • perehdyttää maahanmuuttajan erityistarpeet huomioivaan mielenterveystaitojen opetusaineistoon
 • ohjaa löytämään keinoja myös omasta jaksamisesta huolehtimiseen
 • Materiaali: Mielenterveystaitoja maahanmuuttajaoppilaille -tukiaineisto
 • Koulutettu 111 henkilöä

Nuorisoala

Nuorisotyön koulutukset vuonna 2018:

Mielenterveys voimaksi -koulutus

 • Koulutus avaa mielenterveyttä voimavarana ja elämäntaitona
 • Mielenterveystaitojen juurruttaminen osaksi nuorten kanssa tehtävää työtä
 • Nuorisotyöntekijän ammatillisen mielenterveysosaamisen vahvistaminen ja työhyvinvoinnin tukeminen
 • Materiaalit: Mielenterveys voimaksi –kirja ja kuvakortit, julisteet.
 • Materiaali myös ruotsin- ja englanninkielisenä
 • Koulutettu noin 830 henkilöä
 • Nuoria 200 henkilöä

Nuori mieli työssä -koulutus

 • koulutus vahvistaa esimiesten ja HR-henkilöstön osaamista tukea nuorta työelämäpolulla
 • koulutettiin noin 40 ammattilaista
 • koulutus sai erinomaisen palautteen osallistujilta

Digitaalinen aineisto

Yrittäjäkilta

Kiltatoiminnan koulutuksiin ja ryhmiin osallistui eri puolilla Suomea noin 150 yrittäjää sekä yrittäjiä ja maatalousyrittäjiä työssään kohtaavia. MELA:n järjestämiä maatalousyrittäjille kohdennettuja MTEA-koulutuksia oli 12, joissa oli osallistujia 180.

Ikäihmisten työ

Ikäihmisten toiminnalla tavoitettiin 455 kohderyhmiin kuuluvaa ihmistä. Mielellään-verkosto sai SITRA:n vuoden 2018 dialogiteko-palkinnon.

Koulutuskeskus

 • Koulutuskeskus toteuttaa ja kehittää laajan yhteistyöverkoston kanssa asiantuntemukseen pohjautuvaa, mielenterveyden edistämiseen ja tukemiseen, henkiseen hyvinvointiin sekä psykososiaaliseen ja terapeuttiseen auttamistyöhön liittyviä koulutuspalveluja.
 • Koulutukset on suunniteltu erityisesti sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja opetustoimen ammattilaisille ja organisaatioille sekä järjestöjen ja ammattiliittojen henkilöstölle.
 • Koulutuskeskuksen koulutuksiin ja seminaareihin osallistui yhteensä noin 550 henkilöä.

Koulutuskeskuksen koulutukset

 • Perhearviointikoulutus, 16 koulutusta eri puolilla maata
 • Perhekompassikoulutus,  Jyväskylässä
 • Psykoterapian perusteet, 2 koulutusta Mikkelissä
 • Paripsykoterapian täydennyskoulutus perheterapeuteille Oulussa
 • Kuvataidepainotteinen psykoterapian perusteet Helsingissä
 • Palaset kohdalleen – koulutus, 2 koulutusta Vaasassa
 • MBB 1. vaihe, Helsingissä ja Turussa ja 2.-3.vaihe Helsingissä
 • Kriisit ja selviytyminen -koulutus, 2 koulutusta Helsingissä
 • Työyhteisökoulutuksen, 4, tilauskoulutusta Helsingissä
 • Työnohjaukset, eri puolilla Suomea, yhteensä 29 kertaa

Lue lisää

Vuosikirja 2018