Föreningen för mental hälsa i Finland

FMHF - Föreningen för Mental Hälsa i Finland främjar psykiskt välbefinnande. Föreningen strävar efter att den mentala hälsan ska vara grundläggande på alla nivåer i samhället och på alla livsområden. FMHF ger hjälp och stöd människor i kriser. Den utbildar frivilliga till att arbeta för sina egna kommuners välfärd. Föreningen utbildar också professionella.  

FMHF ökar medvetenheten om mental hälsa via att samla in och förmedla information samt publicera rapporter, böcker och tidskrifter. Den svarar på sociala utmaningar genom att ta initiativ och utveckla nya modeller för att stödja sitt arbete

Syftet för Föreningen för Mental Hälsa i Finland är att främja mental hälsa (alt. psykiskt välbefinnande) och att befästa god mental hälsa som en väsentlig faktor på alla nivåer i samhället och alla livsområden.

Som allmännyttig organisation stimulerar FMHF växelverkan mellan individer och kommuner genom att aktivera människor till att på frivillig bas arbeta för sina egna kommuners välfärd.

Som expertorganisation inom mental hälsa samlar FMHF in och förmedlar information om mental hälsa till stöd för planläggning och beslutsfattande, tar initiativ och publicerar rapporter, utbildar professionella och frivilliga samt ger ut böcker och tidskrifter.

Som utvecklare och producent av tjänster svarar FMHF på sociala utmaningar genom att ta i bruk nya modeller för att främja mental hälsa och erbjuder hjälp och stöd i kriser. Genom sina samarbetsnätverk erbjuder FMHF stöd och hjälp samt ökar medvetenheten om olika saker gällande mental hälsa. 

Verksamheten är till stor del finansierad av den finska Penningautomatföreningen (RAY), som är grundad av olika organisationer med syfte att skaffa fram verksamhetsmedel. Bidrag från Penningautomatföreningen bör sökas årligen. Verksamheten finansieras också av ministerier, kommuner och församlingar. FMHF erbjuder även experttjänster, utbildning, tidskrifter, böcker och guider samt producerar broschyrer och material. Vi samlar in medlemsavgifter, mottar bistånd och donationer och organiserar insamlingar.

För ytterligare uppgifter:

Föreningen för Mental Hälsa i Finland
Magistratsporten 4 A
00240 Helsingfors

Telefon
(09) 615 516